top of page

Milerapa Eduard Tomáš

milarepaET.jpg

VII. OSVOBOZEN

Tou dobou obrovské duhy ozařovaly celou tibetskou zemi, vrcholky sněžných velikánů planuly po celé dny i noci oslňujícím leskem jako pochodně a každý pokládal tyto nebeské úkazy za duchovně příznivá znamení. Nyní však již všichni věděli, že světec se hodlá ubírat do jiné, vyšší sféry. Jednoho dne nashromáždil Milarepa kolem sebe nejvěrnější žáky, starého věrného druha Ngang Dzon Tönpu, Upadhönpu, Tagpo Lhadžiho, Šivu Vöd repu, Sebana repu , Bri gom repu a jiné, aby se s nimi naposledy rozloučil. Přšli všichni, s výjimkou jediného Račhunga, ve svých bílých zänech reskiangů, šatu asketů zasvěcených do umění tummo, a s nepokrytými hlavami.

Tehdy jim řekl:

"Nyní hodlám vejít do Říše velké blaženosti, v níž vládne Bhagáván Akšébha. Kladu Vám ještě jednou na srdce tyto poslední připomínky: Je třeba, aby ve vás uzrálo štěstí dokonalého míru jako zdroj pro druhé. Ale až se tak stane, nebude třeba to druhým sdělovat. Pouhým tímto faktem bude jim dáno v plné míře, neboť potom pro vás již nebudou žádní druzí. Vše bude nerozdílné, jak už v pravdě jest. Jsou mezi vámi takoví, kteří by se mohli stát pyšnými na svou zdánlivou svatost, ač v srdci dosud usilují,aby získali ve světě jméno a slávu. Buďte velmi opatrní, aby se tak nestalo, neboť je to totéž, jako byste jedli dobré jídlo smíchané s prudkým jedem. Nepijte nikdy jed proslulosti ani světské slávy, neboť je jedem joginů, jejichž duše přivolává do dvojnosti a klamu. Nezříkejte se světských povinností, abyste pomohli jiným, jen se při tom vzdávejte sobectví, i toho nejslabšího. Jednání prováděná k blahu jiných mají úspěch jen tehdy, jsou -li prosta vlastních přání. Nesmí být ani pomyšleno pomáhat duchovně druhým, dokud není alespoň jednou zažita Pravda v celé své plnosti, jinak byste se stali slepými vůdci slepých. Milujte lidi láskou bez podnětů. Nesnažte se ovládat jiné, dokud jste plně neovládli a nepoznali sebe.

A pamatujte si, až přijde poznání, "jsem vyšší Pravda" přijde i vědění " vše je jednota". Jenom tehdy, když poznáte,že není rozdílu mezi vámi a bližním, jste připraveni jim plně soužit. Budete-li pak úspěšní ve službě druhým, najdete sebe, a najdete-li sebe, získáte BYTÍ Buddhy."

To byla poslední slova Vznešeného. Pak se pohroužil do klidného stavu Samádhi. Pomalu se sklonil, ukláněje hlavu do strany a podrobuje se vůli Nejvyššího, jako se příroda sklání a podrobuje svému vlastnímu zákonu, a tiše zesnul.

bottom of page