top of page

Symbolika v tibetském buddhismu

Při pohledu na buddhistické kláštery, mnichy, kulturu, můžete zaznamenat mnoho symbolů a předmětů, které se mnou zdát pouze jako okrasné. Pokud se však podíváte blíže zjistíte, že každá drobnost v tibetském buddhismu a jeho praxích má hluboký význam. Zde se o nich můžete dozvědět bližší informace.
dorje.png
zvonek.png
Osm šťastných symbolů

Osm šťastných symbolů

   V tibetské kultuře nejčastější a nejpopulárnější skupina symbolů. Vyjadřuje jednotlivé aspekty „velkého štěstí“ či blaha, které přináší Buddhova Dharma do života lidí –  a skrze lidský život i do osudu dalších cítících bytostí. Symboly se objevují společně, jednotlivě i v propojených a organicky uspořádaných obrazcích, na architektuře, ve výzdobě prostor a předmětů. Jsou vnímané jako evokace, požehnání, přání či ochrana.

destnik.png

Drahocenný slunečník, tib. rinčhen dug

 

Paraple je starobylým symbolem královského majestátu. Tak jako baldachýn či „nebesa“ vyjadřuje vznešenost, důstojnost a zároveň poskytuje ochranu. Je to baldachýn Buddhy, pod jehož ochranu se mohou uchýlit všechny bytosti.

rybky.png

Dvě zlaté rybky, tib. ser ňa

 

Evokují živost, hbitou pohyblivost plynoucí ze svěžesti zdravých životních sil. Dharmou udržované a osvěžované síly života umožňují volnost pohybu v proudu utrpením prostoupeného, podmíněného světa. Znamenají tak možnost obratně zvládat i vlny oceánu samsáry.

bumpa.png

Váza velkého pokladu, tib. ter čhenpö bumpa

 

Nádoba nesoucí skrytý poklad, který chrání ve svém nitru, ale v pravý čas ho také předává dál. Ukazuje, jak je třeba uchovávat, čerpat a předávat zdroje života: duchovní bohatství , iniciaci ipro život nezbytný lék a výživu.

lotus (1).png

Lotos,(v tomto případě tibetština přejímá sanskrtské slovo) padma

 

Asi nejznámější a nejobecnější buddhistický symbol, i zde přispívá svým původním a nejvlastnějším významem: znázorňuje očištění, vnitřní čistotu rozvinutou z nitra a otevírající se světlu po překonání vnější nečistoty - podmínek a kalu zmatení.

musle.png

Bílá pravotočivá ulita, tib. dunkar jäkhjil

Svým dokonalým, přírodou vytvořeným tvarem se stává nástrojem stejně tak dokonalého, výrazného zvuku. Připomíná člověku znění dharmy a spolu s ní i zvuk moudrosti, působení a požehnání pravé řeči a dobrého slova.

uzel.png

Nekonečný event. šťastný uzel (diagram), tib. pal beu

Protkávající se linie, která nemá začátek a konec, přesto vytváří vyvážený, v sobě ucelený obrazec. Vystihuje nekonečnost, nezměrnost, do které následování Buddhovy dharmy – tj. pravá moudrost a soucit –rozvíjí a rozšiřuje všechny kvality a hodnoty života.

banner.png

Praporec vítězství, tib. gjalcchän

Symbol vytvořený podle vzoru korouhví, označujících bojové vozy dávných vladařů a mýtických bojovníků. V buddhismu symbolizuje vítězství nad nevědomostía nad životními překážkami, které z nevědomosti vyplývají.

kolo.png

Kolo Dharmy, tib. čhökji khorlo, nebo také Zlaté kolo, tib. sergji khorlo

Kolo s osmi loukotěmi představuje samotnou Dharmu, kterou Buddha „uvedl v pohyb“, „roztočil“ svým učením. Osm loukotí odkazuje na Vznešenou osmičlennou stezku jejího uskutečnění. V úrovni světa zlaté kolo znázorňuje Slunce v jeho stálém, všeobjímajícím kosmickém pohybu, který vytváří rytmus života Země. Stejně jako Slunce v přírodě spojuje život člověka jako jednotlivce s pohybem a životem světa, tak je všezahrnující i pohyb duchovní zákonitosti Dharmy, která spojuje člověka se zářivou jasností Probuzení Buddhy.

Vadžra (tib. Dordže) a  zvonek (tib. Dilbu)

Dordže a zvonek dilbu jsou dva symboly, symbolické předměty, které vkládá buddhistická meditace na úrovni Vadžrajány do rukou pokročilého praktikujícího. Dordže v pravé a dilbu v levé ruce vyjadřují a symbolicky reprezentují polaritu a zároveň její sjednocení, spojení dvou činitelů: cesty a cíle. Jako nástroje uvědomění jsou součástí obřadních muder, meditačních pohybů a význam nesoucích gest lamů, zvýrazňují a zviditelňují tím určité procesy mysli (při meditaci) a řeči (při přednesu Dharmy).

dorje.png

Dordže ( tibetsky v překladu „Pán kamenů“, tedy diamant)

Je vyjádřením nezničitelnosti a průzračné čirosti jasného neduálního uvědomění, které je přirozeností Buddhů. Toto neduální buddhovské uvědomění je aktivní a projevuje se jako všepronikající osvícený soucit. Tak vytváří rozmanité obratné prostředky, které jako nejtvrdší z kamenů – diamant – rozbíjejí všechnu nevědomost a nedokonalost.

zvonek.png

Zvonek (tib. dilbu)

svým jasným, výrazným a zároveň vytrácejícím se zněním odkazuje k pomíjivosti jevů a tím také  k průzračnosti Prázdnoty (sanskrt. šúnjatá), která je jejich pravdou. V ní zanikají všechny iluze nevědomosti. Uvědomění pomíjivosti jevů a  této jejich prázdné, průzračné povahy je pravým osvíceným vhledem, uskutečněním Moudrosti (sanskrt. pradžná), která je cílem.

dorje.png
dorje_edited.png

dvojité dordže, (tib. dordže gjatram)

   Známe-li tento smysl vadžry (dordže), pak můžeme porozumět i symbolu „zkříženého“ či „dvojitého dordže“.  To vyjadřuje pronikání této síly – a tím i jejího potenciálu, schopnosti „projasnit a uspořádat vše zmatené“, do všech světových stran, do všech směrů kosmu.

   Proto se také dvojité dordže stává „orientační růžicí“, vytyčující půdorys mandaly a jednotlivé světové směry a strany, v mandale obsažené. Mandala sama je pak obrazem světa, nazřeného a uspořádaného osvícenou myslí.

Dilbu a dordže
Pět barev

Pět barev

    Bílá, modrá, žlutá, červená, zelená – pět nejjasnějších, nejcharakterističtějších barev světelného spektra.Jejich skládáním a mísením vznikají všechny barvy ostatní, a tím se objevuje celý svět ve své viditelnosti. Těchto pět barev upozorňuje nejprve na význam a důležitost samotného počtu pěti. Rozlišení v „paterost“ (pět momentů, míst, činitelů či složek v uspořádání světa a jeho dynamiky) se objevuje v samotném způsobu, jak mysl vnímá a zakouší svět (čtyři směry světa a střed) i svou vlastní bytost. „Paterost“ se tak mysli stává způsobem, jak nahlédnout význam, porozumět, orientovat se v prostoru světa či jej smysluplně uspořádat. Na vyšším stupni se pak objevuje v uvědomění si vlastního  potenciálu, který mysl sama může rozvinout skrze zkušenost meditace a zjasněného vědomí. Mysl pak může rozlišit ve své osobní karmické podmíněnosti pět bytostných složek, které svou konstelací tvoří osobnost, pět způsobů rozvíjení rušivých emocí a v protikladu k tomu pět forem (podob nebo fází) osvěcující, svět překračující moudrosti Buddhy.

  Na nejelementárnější rovině je pětice barev nejprve viditelným vyzařováním pěti prvotních elementů: prostoru, větru, ohně, vody a země, jejichž působením svět a všechny jeho jevy povstávají.  

Ve vnitřní úrovni barvy a směry prostoru přirozeně korespondují se zkušenostmi mysli. Tak, jako může mysl v procesu meditace a uvědomění rozlišit ve své karmické podmíněnosti pět bytostných složek, které svou konstelací tvoří osobnost a jako si může uvědomit pět druhů rušivých emocí, které jí brání dosáhnout vysvobození, právě tak jí v hluboké meditaci září vstříc pět podob (či fází) osvěcující, svět překračující moudrosti Buddhy. Pět barev se tak stává barvami pěti buddhovských podob – vizualizací pěti aspektů transcendentálního buddhovství, pěti meditačních,„dhjáni“Buddhů a jejich buddhovských rodů, do kterých se všechny buddhovské aspekty a formy seskupují.

  Se všemi těmito významy barvy korespondují, celou tuto symboliku přijímají, nesou a předávají dále. Souvislost světelného spektra, povstávání viditelných jevů a vnitřních významů duchovní skutečnosti

Pět buddhovských rodin
Dhyani-buddhas-1024x503.jpg

    Lungty – tibetské praporky manter a přání ( takzvané „modlitební praporky“).Tradiční pětibarevné látkové praporky, potištěné mantrami a přáními.

    Umísťují se do otevřeného prostoru, aby se přirozeně spojovaly s energií větru. Vítr, prostoupený připomenutím slov Dharmy, na nich vytištěných a dobrými přáními, s nimi spojenými, může pak do prostoru rozvívat požehnání.

   Praporky jsou upevněné na provazcích, které je proto vhodné uvázat pod otevřeným nebem. Pět pravidelně se opakujících barev v celém řetězci  evokuje pět živlů, elementů utvářejících celý svět jevů: v prostoru (modrá), který tvoří rámec všem ostatním je to nejprve sám vítr tib. lung (zelená) -  světový dech, uvádějící do pohybu život, který praporky přímo zviditelňují - a po něm i oheň (červená), voda (bílá) a země (žlutá).

lungta boudha.jpg

Lungty – tibetské praporky manter a přání 

bottom of page