top of page
  • .

Recitace mantry OM MANI PEME HUNG pro zvířata obětovaná během festivalu Dashain

Aktualizováno: 27. 1. 2020

For english scroll down


V Nepálu právě probíhá největší festival Dashain, který slaví hinduisté na oslavu božstev.

Jsou to nejdelší a nejvýznamnější hinduistické svátky trvající 15 dní. Scházejí se všichni členové rodiny, mnozí účastníci se na tento svátek vracejí ze světa zpět domů. Děti pouštějí vyzdobené draky a dovádějí na vysokých houpačkách, postavených speciálně pro tento svátek, z bambusových kmenů, dospělí hrají karetní hry.

Domy jsou důkladně uklizeny a ozdobeny. Má to být gesto pro hinduistickou „bohyni matek“, aby sestoupila a požehnala jejich domovu. Účastníci také kupují nové oblečení, které nosí během těchto svátků, kdo nemá peníze na nové, nosí to nejlepší slavnostní oblečení, které má.

Protože festival Dashain začíná těsně po sklizni, je v domovech mnoho rýže a obilí. Směs červeně obarvené rýže s jogurtem zvaná „tika“ se používá k označení čela, touto směsí starší rodinný příslušníci požehnají mladším generacím a předávají jim peníze.

Prvních sedm dní probíhá uctívání bohyně Durgy.

Oslavy vrcholí sedmý, osmý a devátý den.

Sedmého dne, nazývaného Fulpati, prochází ulicemi Kathmandu průvod, v jehož čele je slavnostně nesena kytice posvěcených květin.


Osmého dne večer „Maha Asthami“ však začínají krvavé obětiny pro uklidnění krvežíznivé manifestace Bohyně v podobě Kali. V chrámech, na nádvořích úřadů pro správu půdy a na náměstích v celé zemi, jsou obětováni buvoli, kozy, slepice a kachny. Krev nabízená bohyni symbolizuje plodnost. Obětiny se provádějí po celou noc, proto se nazývá „Kal Ratri“ (Černá noc).

Devátý den, Nawami (Navamí nebo Mahanavami, „velký devátý den“) jsou přinášeny krvavé oběti v jednom z královských paláců Hanuman Dhoka, na nádvoří Kot se konají oficiální vojenské obřady. Při této příležitosti stát nabízí oběti buvolů, akt je doprovázen střelbou. Obětiny pokračují také ve všech nepálských městech a vesnicích. Tento den je také známý jako den lovu démonů, protože členové poražené démonské armády se podle pověstí snažili uprchnout skryti v tělech zvířat.

Krví obětovaných zvířat se pak skrápí dílny a nářadí, aby tak získaly energii bohyně Durgy. Autobusy a další dopravní prostředky jsou potřísněny krví, která je má chránit proti dopravním nehodám.

Po obětování krve se maso vezme domů a uvaří se jako „prasad“ - jídlo požehnané božstvím. Toto jídlo je nabízeno bohům domácnosti a poté je možné ho sníst, což se považuje za velice příznivé.

Festival má připomínat mýtické krvavé bitvy mezi „božskými“ a „démonickými“ mocnostmi. Zastánci obětních rituálů zvířat věří, že tento obětní akt symbolizuje oběť jejich zvířecích vlastností.


Z pohledu buddhismu však tyto oběti nepřináší požehnání ale špatnou karmu. Jak připomíná jeden buddhistický příběh:


Kněží chtěl obětovat bohům kozu a ta se začala smát.

Proč se směješ kozo?

… Protože mým obětováním ukončíš mé utrpení v tomto zrození.

Pak začala koza plakat.

Proč teď pláčeš, kozo?

… Protože v předchozím životě jsem byla já knězem, který obětoval kozu. Teď, když mě zabiješ, bude tebe čekat stejný osud jako mě …Sherab Gyaltsen Rinpočhe nyní vykonává púdžu pro oběti tohoto festivalu, aby rychle dosáhly lidského zrození a setkaly se s Dharmou, Buddhovým učením. Protože je Rinpočhe příkladem nezměrného soucitu, tato Púdža je věnována všem cítícím bytostem, tedy i lidem, kteří v nevědomosti provádějí tyto obětní rituály.


OM MANI PEME HUNG (skt. Om mani padme hum)

Připojujeme se s recitací mantry om mani peme hung. Nashromážděný počet budeme posílat denně Rinpočhemu, který je za nás věnuje do oceánu zásluh.

Můžete se také přidat a recitovat mantru s myšlenkou na oběti a účinkující tohoto festivalu.

Počet manter zapisujte každý den, do středy 9.10.2019, do tohoto formuláře


Konečný počet nashromážděných manter byl 338 681. Děkujeme za Vaši podporu!!!!OM MANI PEME HUNG mantra recitation for beings sacrificed during the Dashain festival and for participants in sacrificial acts

The greatest festival Dashain takes place in Nepal these days (in September or October, depending on the lunar calendar. Main days 5th - 10th October in 2019)

These are the longest and most important Hindu holidays to celebrate the deities and they take 15 days. All family members gather, many coming back for this holiday from the world. Children decorate kites and they play on high swings that have been built specifically for this holiday from bamboo trunks, adults play card games.

The houses are perfectly cleaned and decorated. It is meant to be a gesture for the Hindu “Mother Goddess” to descend and bless home. Many people buy new clothes that they wear during these holidays and those who do not have the money for new ones, wearing the best festive clothes they have.

Since the Dashain festival begins just after harvest, there are many rice and grain in homes. A mixture of red-colored rice with yogurt called "tika" is used to mark the forehead, the older ones bless the younger generations and give them money.

The first seven days are the days of the goddess Durga worshiping.

The celebrations culminate on the seventh, eighth and ninth day.

On the seventh day, called Fulpati, a procession passes through the streets of Kathmandu, with a ceremonial flower bouquet in a lead.

However, on the eighth evening of the "Maha Asthami" blood sacrifices begin to soothe the bloodthirsty manifestation of the Goddess in the form of Kali. Buffaloes, goats, chickens and ducks are sacrificed in the temples, in the courtyards of the land administration offices and in the squares throughout the country. The blood offered to the goddess symbolizes fertility. Victims are performed all night, so they are called "Kal Ratri" (Black Night).

On the ninth day, Nawami (Navami or Mahanavami, "the Great Ninth Day") takes place the bloody sacrifices in one of the royal palaces of Hanuman Dhoka, and official military ceremonies take place in Kot's courtyard. On this occasion the state offers victims of buffaloes, the act is accompanied by shooting. The sacrifices also continue in all Nepalese towns and villages. This day is also known as the Day of Demon Hunting, because members of the defeated demon army have been told to escape hidden in the bodies of animals.

The workshops and tools are splashed then by the blood of sacrificed animals to gain the energy of the goddess Durga. Buses and other vehicles are stained with blood to protect them from traffic accidents.

After sacrificing blood, the meat is taken home and cooked as "prasad" - a meal blessed by divinity. This food is offered to the household gods and can then be eaten, which is considered very auspicious.

The festival is to commemorate the mythical bloody battles between "divine" and "demonic" powers. Proponents of animal sacrificial rituals believe that this sacrificial act symbolizes the sacrifice of their animal qualities

From the perspective of Buddhism, however, these sacrifices do not bring blessing but bad karma. As one Buddhist story recalls:

"The priests wanted to sacrifice a goat to the gods, and the goat laughed.

Why are you laughing goat?

… Because by my sacrifice you will end my suffering in this birth.

Then the goat wept.

Why are you crying now, goat?

… Because in my previous life I was a priest who sacrificed a goat. Now, if you kill me, you will have the same fate as me ..."


Sherab Gyaltsen Rinpoche is now performing a puja for the victims of this festival to quickly reach human birth and meet Dharma, the Buddha's teachings. Because Rinpoche is an example of immense compassion, this Puja is dedicated to all sentient beings, including people who, in ignorance, perform these sacrificial rituals

We join the recitation of mantras om mani padme hum, which we then send to Rinpoche. He gives them for us into the ocean of credits.

You can also join and recite the mantra with the thought of the victims and performers of this festival.

Please write down the number of mantras every day, until Wednesday, October 9, 2019, into this form

Total number was 338,681 of OM MANI PEME HUNG mantra for the animals sacrificed at the Dashain Festival. Thank you for your support!

157 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page