top of page

Návštěva Dupsenga Rinpočheho

Po delší odmlce způsobené celosvětovou pandemií jsme opět měli možnost přivítat zahraničního hosta, tentokrát vzácného a zkušeného retreatového mistra, Lamu Dupsenga Rinpočheho. Podmínky se sešly tak dokonale, že jsme zvládli zároveň s jeho návštěvou otevření našeho nového meditačního centra, ve kterém Rinpočhe v den otevření pro veřejnost provedl tradiční obřad požehnání, tzv. Rabne. Ale ať nepřeskakujeme….


12.8. 2020 jsme do poslední chvíle připravovali poslední detaily našeho centra (O procesu budování v dalším článku.), abychom mohli přivítat Rinpočheho na letišti. Doslova jsme v poslední minutě vyskočili z pracovních oděvů do aut a s připravenými kataky a květinami mířili na letiště …

Letištní halu zející prázdnotu prozářil Rinpočhe svou radostnou energií a my jsme ihned cítili kontakt, který s Rinpočhem máme, a který se později ukázal jako opravdu velmi silný. Hned první večer po společné večeři se pustil do úprav našeho nového oltáře.


After a long break caused by the worldwide pandemic, we had the possibility to welcome a foreign host, venerable and experienced retreat master, lama Dupseng Rinpoche. All conditions met in the perfect way, and we could connect his visit to the opening of our new meditation center, where Rinpoche performed the traditional opening blessing ceremonial called “Rabne”. But first things first…

12.8.2020: We were finishing the last details of the new center (you can read about the building of the new center in the next article), so we could go to welcome Rinpoche at the airport. Literally we jumped from our working clothes to the car and ran to the airport with our prepared kataks and flowers. Rinpoche radiated his joyful energy in the empty airport hall and we felt a connection with him immediately, which appeared even stronger later on.

On the very first evening after dinner he began to prepair our new altar.


Rinpočhe s námi zůstával u jídelního stolu dlouhé chvíle po snídaních, obědech i večeřích a promlouval o životě a dharmě. Předával nám velmi pochopitelným způsobem hluboká učení o neformální praxi, tedy jak být bdělý po celý den a snažit se stále setrvávat v meditaci při každé činnosti, kterou během dne provádíme a jakým způsobem vše věnovat k užitku cítících bytostí. Po každém hovoru s Rinpočhem dostávalo vše hlubší význam, uvědomovali jsme si hloubku Buddhova učení a jeho vliv na naše životy. Uvědomovali jsme si, jak díky jeho doporučením můžeme náš život učinit ještě smysluplnější a užitečnější. Cítili jsme v každém kousku těla a v srdci, jak cenná jsou tato učení a možnost přivítat Rinpočheho v naší malé sanze (společenství praktikujících buddhistů). Dupseng Rinpočhe je velký retreatový mistr (již v páté inkarnaci) – má za sebou několik dlouhodobých odosobnění a nyní vede své žáky v přípravě na tříletý retreat (odosobnění nebo také pobyt v ústraní). Jeho znalosti a osobní zkušenosti jsou tedy nezměrné a my bychom mohli sedět a poslouchat ho celé hodiny, dny a týdny.


Rinpoche stayed with us at the dining table after every meal and talked about basic life and dharma. In a very understandable way he transmitted to us high teachings about informal practice; about how to be aware the whole day, how to stay in meditation in every activity we do, and how to dedicate all this merit to the benefit of all beings. After each talk with Rinpoche everything was getting a deep meaning, we started to be aware of the deepness of the Buddha’s teachings, and its impact on our lives. We realized that, thanks to his advice we can make our lives even more meaningful and beneficial. In every bone in our bodies, and in our hearts, we felt how precious these teachings are and how lucky we are that we can welcome Rinpoche in our small sangha (a group of practitioners).

Dupseng Rinpoche is a great retreat master (In his 5th incarnation). He attended a couple of long retreats, and now he prepares his students for three years retreats as well. His knowledge and personal experience are limitless and we could just sit and listen to him for hours, days, and weeks.


Co se týká programu, druhý den po příjezdu jsme organizovali veřejnou přednášku na téma Šest páramit – učení o šesti dokonalostech, resp. vlastnostech, které je potřeba přivést k dokonalosti, abychom byli schopni dosáhnout dokonalého stavu Buddhy. Jsou to štědrost, jednání pro dobro všech bytostí, trpělivost, radostné úsilí, jednobodová koncentrace a nejvyšší moudrost. Učení bylo pochopitelné a snadno použitelné v běžném denním životě. Každý si z přednášky odnesl něco pro sebe. Po přednášce Rinpočhe usoudil, že je dobrý den na zavěšení tibetských vlajek, kterými jsme propojili lama house a budovu centra.


The second day after his arrival we organized a public lecture with the topic of the Six Paramitas; the teaching about the six perfect qualities which we need to achieve to reach the state of Buddhahood. They are generosity, acting for the benefit of all beings, patience, joyful effort, one pointed concentration and highest wisdom. His teaching was easy to understand and to use in our basic lives. Everybody took home something for themselves from the lecture.Třetí den proběhlo tzv. Rabne – obřad požehnání nového meditačního centra, přizvání buddhů pro ochranu centra a požehnání pro všechny, kteří budou v našem centru meditovat, a zároveň usmíření bytostí, které obývají tento prostor spolu s námi. Obřad probíhal jako vedená meditace, při níž Rinpoče prováděl rituální praktiky, za použití tradičního bubínku, zvonku a recitace tibetských textů. Celou gompu, prostory v centru a kolem něj zasypal v rámci darování mandaly okvětními lístky jako projev štědrosti.

Po Rabne následovalo představení našeho dalšího projektu centra pro tibetskou medicínu Karma Kungha Padkar Ling a dále občerstvení a volný program.


The third day was “Rabne” – the ceremony of blessing of the new meditation center, inviting buddhas as a protection of the center, blessing for everybody who will meditate in it, and a reconciliation with the beings who are living in that space with us. The ceremony was made as a guided meditation in which Rinpoche performed different rituals using traditional drum, bell and recitation of Tibetan texts. Rinpoche performed a mandala offering, and he covered the whole gompa, all rooms and surroundings with flower petals as an act of generosity.

After the “Rabne” we introduced Rinpoche to our other project – the center of Tibetan medicine Karma Kungha Padkar Ling, and then we had some refreshments.Veřejný program s Rinpočhem jsme završili iniciací na Bílou Táru, ženský buddhovský aspekt soucitu. Rinpočhe nám při iniciaci předal zmocnění k meditaci na tuto formu, která odstraňuje překážky a pokud na ní meditujeme, je vždy přítomna, aby nám pomohla v nelehkých situacích, proto se jí také říká „Vysvoboditelka“.


The public program with Rinpoche was completed by the initiation of White Tara, the female Buddhist aspect of compassion. During the initiation Rinpoche empowered us to practice the meditation of that form, which removes obstacles, and if we meditate on it, it is always present to help us in difficult situations. That’s the reason why the form is called “Liberatress”.


Neděle byla ve znamení odpočinku, prohlídky Prahy a meditačního centra KKPL ve Zbečně. Rinpočhe byl z naší vize a plánů nadšený a vzrušeně se pustil s našimi znalými muži do hovoru o technických možnostech vizualizací buddhů.


Sunday was a rest day, where we showed Rinpoche Prague and our KKPL meditation center in Zbečno. Rinpoche was excited for our vision and plans, and he spoke with our professionals about the technical possibilities of visualization of Buddhas.


V pondělí ráno jsme se museli s Rinpočhem rozloučit. Rinpočhe byl překvapený, kolik z nás ho přijelo doprovodit na letiště, ale my jsme si nemohli poslední chvilky s ním nechat ujít. Některým členům (členkám 😊) našeho týmu ukáplo, při jeho odchodu do odbavovací haly, i několik slziček.

Monday morning we had to say good bye to Rinpoche, and he was surprised how many of us came to accompany him at the airport. We just couldn’t miss one minute of the time possible to spend with him. During his departure a few members of our team were even crying.

Pocity z Rinpočheho návštěvy a jeho učení v nás zůstává a již nyní se těšíme na další setkání, které nám Rinpočhe přislíbil na příští rok během svého pobytu v Evropě. O programu jsme již hovořili a máme se na co těšit. Držte nám pěsti, ať stihneme dokončit první budovací fázi v KKPL, aby mohl proběhnout, pro veřejnost zatím utajený, program s tímto fascinujícím Lamou.


Impressions from Rinpoche’s visit, and his teachings are still with us. We already cannot wait for his next visit, which he promised to be next year, during his European tour. We already discussed the program and there are many things to look forward to. Keep your fingers crossed that we can finish the first building phase of KKPL, so we can enjoy the program there, with this fascinating Rinpoche.

364 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page