top of page

Centrum Nala je uzavřeno, ale dharma je stále všude kolem nás / Nala center is temporarily closed

Aktualizováno: 12. 5. 2020
V určitých časech se sdílená karma nás všech jakoby zhušťuje. V takových chvílích se najednou a naráz nám všem připomene to, co máme obvykle tak snadno „za obzorem“ svého bezprostředního, každodenního vědomí. Jako lidstvo mnohdy vůbec nezvládáme vlastní záležitosti, vztah k ostatním lidem, vztahy mezi jednotlivci i komunitami.. A podle všeho, co zatím víme, vlny nových, neznámých a prozatím neovládnutých virových infekcí na svém počátku vždy souvisí ještě s dalším utrpením. S utrpením, které my lidé v nevědomosti působíme zvířatům – nadměrně a zbytečně. Z buddhismu víme, že každé utrpení je výzva. Výzva k uvědomění si příčin – i našeho vlastního příspěvku k nim. Uvědomění potřebuje ztišení, odstup od obvyklého běhu a „tepu života“, vytvoření vnitřního klidu. I my v Nale neseme tu společnou karmu. A tak i my teď na určitý čas – snad krátký – uděláme to, co musí udělat tolik veřejných projektů a institucí - uzavření našeho centra. Bude to pro nás čas určitého „ústraní“ a ukládáme si podle možností soustředěnou domácí práci. Můžete se k nám připojit – vlastním zamyšlením, uvolněním, meditací.. A v neposlední řadě vědomými přáními, nesenými dobrou vůlí a účastí, přáními pro dobro všech bytostí, pro ty, jejichž utrpení bylo blízko příčinám dnešní epidemie, i pro ty, kteří dnes- jakkoli - trpí v jejím důsledku. „Óm mani peme hung“ Shromažďování mantry Buddhy soucitu, Bódhisattvy Čenreziga/ Avalókitéšvary bude nadále pokračovat.https://bit.ly/397se4p


----------

Dear friends of NALA, at certain times, it seems to common karma unites us all together. At such moments, it suddenly and suddenly reminds us all of what we usually have so easily "beyond the horizon" of our immediate, everyday consciousness. As mankind, we often do not manage our own affairs, relationships with other people and communities. And, apparently, we know that the waves of new, unknown and yet uncontrolled viral infections at the outset are always related to further suffering. With the suffering that we humans in ignorance do to animals - excessive and unnecessary. From Buddhism we know that every suffering is a challenge. A call to realize the causes - and our own contribution to them. Awareness needs silence, a distance from the usual rush and the "pulse of life", the creation of inner peace. We in NALA, too, carry that common karma. So, for a while, perhaps - for a short time - we will do what so many public projects and institutions have to do. It will be a time of "seclusion" for us, and we store our concentrated homework wherever possible. You can join us - your own thought, relaxation, meditation. And last but not least, conscious wishes carried by goodwill and participation, prayers for the benefits of all beings, for those whose suffering because of the causes of today's epidemic, and for those who today suffers as a result of this pandemia."OM MANI PEME HUNG HRI"We continue at acumulation mantras of Buddha of compassion, The Bodhisattva Chenrezig / Avalokitesvara. Please join us. https://bit.ly/397se4p

49 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page