top of page
  • .

Akumulace manter během OM AMI DEVA ŠRI PÚDŽI / Acumulation of mantras OM AMI DEWA SHRI

Aktualizováno: 27. 1. 2020

Náš drahocenný Lama Sherab Gjyltsen Rinpočhe vedl další púdžu, tentokrát v Dakar gompě v Buddha parku, Svájambhú. Západní Nala rodina a přátelé, se k akumulaci manter samozřejmě také opět připojili. Tentokrát jsme se podíleli na akumulaci mantry Buddhy Neomezené světlo, který na základě svého velmi silného přání pomoci všem bytostem od utrpění vytvořil čistou zemi, Déwačen, do které by mohly bytosti vstoupit bez větších překážek. Čistá země Déwačen není nějaké fyzické místo, ale oblast vědomí, kde se člověk velmi rychle rozvíjí směrem k osvícení. Podle buddhistické tradice Buddha Amitábha přeměňuje touhu a žádostivost v rozlišující moudrost.

S přáním, aby se všechny bytosti osvobodily od utrpení a zrodily se v čisté zemi Déwačen, vykonával Sherab Gyaltsen Rinpočhe púdžu po celých 8 dní a mnoho jeho příznivců se přidalo k němu a mnichům vykonávajícím pudžu spolu s Rinpočhem. Celkový počet naakumulovaných manter byl 173 653 700 a západní Nala a přátelé přispěli počtem 63 955 manter.

Děkujeme všem, kteří se k nám přidali a především Ripočhemu, za jeho vytrvalou aktivitu.


------------


Our precious Lama Sherab Gyaltsen Rinpoche led another puja, this time at the Dakar Gompa in Buddha Park, Swamiambhou. West Nala's family and friends, of course, also joined the mantra accumulation again. This time we participated in the accumulation of mantras of the Buddha Amitabha (Buddha Infinite Light). Buddha Amitabha, on the basis of his very strong desire to help all beings from suffering, created a pure land, Déwachen, into which beings could enter without major obstacles. The pure land Déwachen is not a real place, but an state of mind where one develops very quickly towards enlightenment. According to Buddhist tradition, Buddha Amitabha converts desire and lust into distinctive wisdom.

In prayer that all beings be freed from suffering and were born in the pure land of Déwachen, Sherab Gyaltsen Rinpoche performed puja for 8 days, and many of his supporters joined him and the puja monks along with Rinpoche. The total number of accumulated mantras was 173,653,700 and Western Nala family and friends contributed 63,955 mantras.

We thank all those who joined us and especially to Rinpoche for his persistent activity.


Celkový počet naakumulovaných manter byl 173 653 700 a západní Nala a přátelé přispěli počtem 63 955 manter. / Total number of accumulated mantras was 173,653,700 and Western Nala family and friends contributed 63,955 mantras.

161 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page