top of page

Thu, Apr 11

|

Tuchoměřice

"INICIACE na tisícirukého ČENREZIGA" Sabču Rinpočhé / THOUSAND ARMED CHENREZIG EMPOWERMENT

Tradiční zmocnění k meditaci na tisícirukého Čenreziga předá ctihodný Sabču Rinpočhé The traditional Empowerment to meditate on the Thousand armed Chenrezig will be given by venerable Sabchu Rinpoché

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události
"INICIACE na tisícirukého ČENREZIGA" Sabču Rinpočhé / THOUSAND ARMED CHENREZIG EMPOWERMENT
"INICIACE na tisícirukého ČENREZIGA" Sabču Rinpočhé / THOUSAND ARMED CHENREZIG EMPOWERMENT

Čas a místo

Apr 11, 2024, 2:30 PM – 5:00 PM GMT+2

Tuchoměřice, Dubová 563, 252 67 Tuchoměřice, Česko

O události

ENGLISH PLS SEE BELOW!

Milí přátelé :-),

dovolujeme si vás srdečně pozvat k INICIACI na tisícirukého ČENREZIGA, kterou předá ctihodný lama SABČU RINPOČHÉ.

Podmínky k získání INICIACE:

V DEN INICIACE nekonzumujte alkohol, maso, doporučujeme celkovou zdrženlivost. 

Přineste si svůj meditační polštářek - máte-li, khatag, málu - možnost zakoupit v našem e-shopu a vyzvednout před akcí.

Na iniciaci je nutná OSOBNÍ ÚČAST, NEBUDE tedy vysílána ONLINE!

V rámci INICIACE proběhne PŘIJÍMÁNÍ ÚTOČIŠTĚ a SLIB BÓDHISATTVY.

Pokud budete přijímat útočiště POPRVÉ - prosím napište nám předem na - sarka.hudeckova@nala.cz !

INICIACE je rituál vadžrajánového buddhismu, který v mysli žáka zasévá semínko k probouzení prvotní moudrosti. Iniciaci mohou předávat pouze lamové, kteří mají v dané praxi nepřerušený odkaz a předáním iniciace vzniká mezi učitelem a žákem hluboký svazek. Obdržení iniciace je jednou z nezbytných podmínek, aby mohli žáci meditovat na příslušný buddhovský aspekt.

ČENREZIG - Avalókitéšvara

Patron Tibetu, bódhisattva Padmapáni Avalókitéšvarav Tibetu nazývaný Čenrezig, je esence řeči všech budhů a ztělesnění nezměrného buddhovského soucítění. Drží v ruce osmiplátkový bílý lotos jako symbol ryzí čistoty, lásky a soucítění. Jako emanace Avalókitéšvary jsou dalajlamové obvykle rovněž zobrazováni s bílým lotosem soucítění v pravé ruce.

Z relativního pohledu se Avalókitéšvara pro blaho všech bytostí zjevil ve vesmíru v podobě velkého bódhisattvy desáté úrovně jako milovaný syn všech buddhů. Z absolutního pohledu je samotným základem, ze kterého emanují všichni buddhové a jejich oblasti a také všichni vesmírní monarchové této kalpy. Proto je znám jako Nejvyšší svrchovaný vládce vesmíru, čímž se myslí, že není jen králem v obvyklém smyslu, ale pánem Dharmy, nejvyšší moudrostí a soucitem, zcela osvobozeným od tří světů samsáry, navždy přesáhnuvším zrození, stáří, nemoc a smrt.

V nejstarším buddhistickém umění bývá Avalókitéšvarazobrazován ve zcela lidské podobě, mívá dvě paže a královské zdobení bódhisattvy. V novějším umění bývá obvykle představován v bílé barvě se čtyřmi pažemi, s růžencem a lotosovým květem v hlavním páru rukou. K rozšířeným patří také podoba s jedenácti hlavami a šestnácti pažemi, nebo s jedenácti hlavami a tisíci pažemi.

Mantra Avalókitéšvary OM MANI PADMÉ HÚM je často vyrývána do skal a kamenů, psaná na papír a následně jsou těmito papíry plněny meditační mlýnky nebo stúpy.

OM MANI PADMÉ HÚM

Šestislabičná mantra mani se lehce vyslovuje, a přesto v sobě soustředí jádro všech buddhistických písem.

Je esencí Avalokitéšvarova srdce, a přináší nekonečná požehnání.

Přijmete-li ji za svou hlavní praxi, budou k vám mít lidé, nebeské bytosti i škodící duchové náklonost a budete žít dlouhým a zdravým životem bez překážek.

V příštím životě se narodíte v nebeském ráji Potala, anebo přinejmenším na přívětivém místě.

To proto, že Čenrezigova mantra obsahuje nekonečná požehnání a soucitnost všech buddhů.

OM MANI PEME HUNG

SABČU RINPOČHÉ

je současný tibetský buddhistický učitel, který se narodil a vyrostl v Nepálu.

Aktivně dohlíží na činnost kláštera Karma Kagjü ve Swayambhu. Kromě tradičního tibetského vzdělání a výcviku.

Rinpočhe také absolvoval bakalářský titul v oboru filmových studií v Kanadě.

Rinpočhe dělí svůj čas mezi osobním ústraním, dohledem nad svým klášterem a vyučováním dharmy.

Vyhrazuje si také čas na psaní krátkých učení a vyprávění.

Více informací o Sabču Rinpočhem prosím čtěte  ZDE

Těšíme se na setkání s vámi

Váš tým NALA

Info: info@nala.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ABOUT EVENT

We cordially invite you to join the EMPOWERMENT to the thousand armed Chenrezig, which will be given by the Venerable Lama SABCHU RINPOCHÉ.

Conditions for obtaining the EMPOWERMENT:

On the DAY OF EMPOWERMENT, do not consume alcohol, meat, total abstinence is recommended. 

Bring your meditation cushion - if you have one, khatag, mala - option to purchase in our E-SHOP and pick up before the event.

PERSONAL participation is required for the Empowerment, so it will NOT be streamed ONLINE!

Prior to the Empowerment, there will be an TAKING REFUGE and the BODHISATTVA VOW.

Empowerment is a ritual of Vajrayana Buddhism that plants the seed in the disciple's mind to awaken primordial wisdom (Tib.is with). Empowerment can only be given by lamas who have an unbroken link in the given practice, and by passing on the Empowerment a deep bond is created between teacher and student. Receiving Empowerment is one of the necessary conditions for disciples to meditate on the relevant Buddha aspect.

CHENREZIG- Avalokitesvara

Patron Saint of Tibet, Bodhisattva Padmapani Avalokitesvara (Skt. अवलोकितेश्वर)in Tibet called Chenrezig སྤྱན་རས་གཟིགས is the essence of the speech of all Buddhas and the embodiment of immeasurable Buddha compassion. He holds an eight-petalled white lotus in his hand as a symbol of pure purity, love and compassion. As an emanation of Avalokitesvara, the Dalai Lamas are also usually depicted with a white lotus of compassion in their right hand. The mantra of Avalokitesvara OM MANI PADMÉ HÚM can be found carved on rocks, written on prayer wheels, etc.

OM MANI PADMÉ HUM

From a relative point of view Avalokitesvara for the welfare of all beings he appeared in the universe in the form of a great bodhisattva of the tenth level as the beloved son of all buddhas. From an absolute point of view, he is the very foundation from which all the buddhas and their realms, as well as all the cosmic monarchs of this kalpa, emanate. That's why I'm known asSupreme Sovereign Ruler of the Universe, meaning that he is not only a king in the usual sense, but a lord of Dharma, supreme wisdom and compassion, completely free from the three worlds of samsara, forever transcending birth, old age, disease and death.

In the oldest Buddhist art there is Avalokitesvara depicted in fully human form, with two arms and the royal adornment of a bodhisattva. In more recent art, he is usually represented in white with four arms, with a rosary and a lotus flower in the main pair of hands. The extended ones also include the form with eleven heads and sixteen arms, or with eleven heads and a thousand arms.

Om mani padme hum

SABCHU RINPOCHÉ

is a contemporary Tibetan Buddhist teacher who was born and raised in Nepal.

He  actively oversees the activities of the Karma Kagjü Monastery in  Swayambhu. In addition to traditional Tibetan education and training.  Rinpoché also completed a BA in Film Studies in Canada.

Rinpoché divides his time between personal retreat, overseeing his monastery, and teaching the Dharma.

He also sets aside time to write short teachings and narratives.

More information about Sabchu Rinpoché pls read HERE

We look forward to meeting you :-)

Your NALA TEAM

INFO: info@nala.cz

Vstupenky

 • INICIACE / EMPOWERMENT

  VSTUPENKA POUZE NA INICIACI - pro neúčastníka retreatu ŇUNGNE. (Účastníci retreatu Ňungne - zdarma) TICKET FOR EMPOWERMENT ONLY - for non-participants of the retreat NYUNGNE. (Participants of following retreat Nyungne - for FREE)

  CZK 1,108.00
  Sold Out
 • ÚČASTNÍK/ PARTICIPANT NYUNGNE

  Vstupenka ZDARMA pro účastníka retreatu ŇUNGNE FREE Ticket for participant of retreat NYUNGNE

  CZK 0.00
  Sold Out
 • DAR / DONATION

  Výběrem této možnosti přispějete na aktivity Sabču Rinpočheho a NALA nadačního fondu. By choosing this option, you will contribute to the activities of Venerable Sabchu Rinpoché and the NALA endowment fund.

  Pay what you want
  Sale ended

Total

CZK 0.00

Sdílet událost / share

bottom of page