top of page

Čenrezig - ztělesnění sanghy

CHENREZIG.jpg

Podle samotného Buddhy Šákjamuniho, jak je řečeno v Sútře bílého lotosu, byl Čenrezig kdysi obyčejnou osobou jako vy nebo já. Říká se, že před mnoha eony žil král jménem Gjalpo Sergi Midžon, který vládl mocné buddhistické zemi. V té době dosáhl jeden ze synů králova ministra plného osvícení a byl znám jako Tathágata Rinčhen Ňingpo. Tento buddha předpověděl, že král sám se stane buddhou Amitábhou. Předpověděl, že králův starší syn se stane bódhisattvou soucitu, Čenrezigem. Předpovědi se vyplnily a syn, který dosáhl probuzeného soucitu, se znovuzrodil v čisté zemi Potála, kde bez ustání pracuje pro vysvobození bytostí ze spleti samsárické bolesti a utrpení.Čenrezig, jakožto bódhisattva na nejvyšší úrovni, existuje v dharmakáji, vším pronikající moudrosti samotného prostoru. Těm, kteří probudili svou realizaci, se manifestuje na úrovni jasnosti.

Jiná verze o původu tohoto jidamu, nastíněná v textu známém jako Mani Khabum, popisuje Čenrezigův příchod do relativního světa jevů. Buddha Amitábha viděl ze své čisté země Devačhen nutnost zvýšit svou aktivitu pro dobro druhých. Ze svého pravého oka vyzářil paprsek bílého světla a z levého paprsek zeleného světla. Z jednoho povstala manifestace Čenreziga a z druhého Tára. Čenrezig se zrodil v království vládce jménem Zangpočhog, Vznešená laskavost. Byl objeven, jak sedí na lotosu a naříká nad nesnesitelným utrpením bytostí. Král přijal malého chlapce za svého syna a dotázal se buddhy Amitábhy na původ tohoto překrásného mladíka. „Dítě je vyzářením aktivity všech buddhů," odpověděl Amitábha. „Je tím, kdo realizuje prospěch všech bytostí, tím, který rozradostňuje srdce všech buddhů, jeho jméno je Čenrezig, vznešený vládce."

V přítomnosti samotného Amitábhy složil Čenrezig slib, že vysvobodí všechny bytosti z utrpení, bez ohledu na oblast zrození, ve které se nacházejí, a přivede je k probuzení. Zavázal se, že když zlomí svůj slib, jeho tělo se rozletí na tisíc kousků. V hluboké meditaci vyzářil Čenrezig paprsky různobarevných světel do šesti oblastí utrpení a těmito paprsky tam vyslal své vlastní emanace, aby tam prospívaly bytostem. Legenda říká, že bódhisattva Milující oči byl třikrát schopen vyprázdnit tři nižší říše existence od jejich obyvatel. Po meditaci trvající mnoho kalp otevřel oči a uviděl, že nižší sféry jsou znovu přeplněny utrpením, a dospěl k přesvědčení, že tento úkol přesahuje i jeho schopnosti. V souladu se svým slibem se Čenrezig rozletěl na tisíc kousků. V tu chvíli začal Amitábha pracovat na obnově roztříštěného bódhisattvy s cílem podpořit  jeho ušlechtilé rozhodnutí. Tentokrát ho Amitábha vybavil devíti mírnými tvářemi a jednou hněvivou, korunovanými svou vlastní hlavou. Přidal ještě tisíc rukou s okem moudrosti na každé dlani, aby zcela zplnomocnil aktivitu tohoto posla laskavosti. Spolu se všemi těmito doplňky předal Amitábha Milujícím očím mantru OM MANI PEME HUNG  jako prostředek k vysílání jeho transformující síly.

Cenrezig 1000 arms

Milující oči můžeme nahlížet třemi různými způsoby. Za prvé jako jidam, manifestaci ze světla a energie, neoddělitelnou od plně probuzené mysli našeho lamy. V této formě se Čenrezig objevuje jako meditační jidam, udělující plně realizovanou moudrost buddhy přímo mysli meditujícího. Za druhé mohou Milující oči představovat ztělesnění samotné laskavosti a soucitu. V tomto ohledu může být veškerá laskavost, štědrost a rovněž i lidé, kteří tyto vlastnosti ztělesňují, viděni symbolicky nebo prakticky jako aktivita Milujících očí.

Ve třetím případě poukazuje význam Čenreziga na absolutní podstatu samotné mysli. Prostřednictvím vhledu můžeme pochopit, že všechny jevy jsou magickou a snovou hrou nestvořené mysli, že pojmy já a druzí jsou deziluzí a zafixovaným výplodem relativní mysli a jejího nevědomého a návykového ulpívání na přítomnosti ega a vně existující reality. Když rozpoznáme, že představa já i představa druzí jsou částmi jednoho nerozdělitelného a osvíceného celku, bude nám zřejmé, že tak jako Čenrezig, ani my nemůžeme oddělovat dobro, které přejeme sobě, od toho, co přejeme druhým. Tímto způsobem je mysl motivována přáním vidět, že všechny bytosti přijímají nejvyšší radost, kterou jsme si dříve přáli jen pro sebe. Z úrovně pochopení, že naše mysl je nezrozeným, nekonečným a vědomým prostorem, že koncepce druzí se objevuje jako zářící jasnost uvnitř tohoto prostoru, se pole našeho soucitu stane nekonečným, protože z perspektivy nejvyššího pohledu mysli se my i všechny bytosti vlastně jevíme jako buddhové.

Čenrezig či jeho manifestace se objevili ve světě prostřednictvím emanací. Mezi nimi byl rozpoznán Songcan Gampo, první buddhistický král Tibetu (617-692 n. I.) a rovněž Padmasambhava (Guru Rinpočhe, 8. století), který do této země přinesl dharmu. Mezi dalšími, kteří byli rozpoznáni jako Čenrezig, je i Dalajláma. Ten ztělesňuje vlastnosti uklidňujícího čtyřrukého aspektu Avalókitéšvary. Také Gjalwové Karmapové jsou skrze svých sedmnáct inkarnací považováni za emanace Milujících očí. Říká se, že ještě než byl Dúsum Khjenpa rozpoznán jako první Karmapa, praktikoval tento velký dosažitel na aspekt Všemocný oceán (tib. Gjalwa Gjamccho), hluboce mystickou červenou formu  Čenreziga  ve spojení s partnerkou. Tento buddhovský aspekt byl jednou z pěti tanter, o kterých Náropa předpověděl, že budou přeneseny z Indie do Tibetu žákem Marpovy linie. Tato učení předala dosažitelka Khando Karpa Iangpo Tiphupovi a ten je předal Milarépovu žáku Račhungpovi. Touto cestou Karmapa přijal a praktikoval tuto nejvyšší maháanuttáratantru a ve své podstatě se stal samotným čánrazigem.

Říká se, že Avalókitéšvara se objevil za života Buddhy Šákjamuniho jako jeden z jeho hlavních žáků. Hraje důležitou úlohu v mnoha rozpravách včetně Sútry srdce. V tomto učení se uvádí, že na prosbu velkého Buddhy předal Avalókitéšvara svému drahému příteli Sáriputrovi a mnohým jiným známé učení o absolutní skutečnosti: „(...) forma je prázdnotou. Prázdnota je formou. Prázdnota není odlišná od formy. A ani forma není odlišná od prázdnoty. Podobně i pocity, rozlišování, skandhy a vědomí jsou prázdné. Sáriputro, všechny jevy jsou pouze prázdné, nemají žádné vlastnosti. Nebyly vytvořeny a nikdy neustanou. Nejsou nečisté a nejsou nijak oddělené od nečistoty." Avalókitéšvara pokračoval jako řečník pro sanghu a pro ty, kteří usilovali pouze o prospěch druhých: „Bódhisattvové se spoléhají na dokonalost moudrosti a spočívají v ni; v jejich mysli nejsou překážky ani strach. Díky naprostému překročení jakékoliv zvrácenosti dosahují konečné nirvány. Také všichni buddhové, kteří dokonale spočívají ve třech časech, se spoléhali na dokonalost moudrosti a stali se očividnými a úplnými buddhy ve stavu nepřekonatelného, úplného a dokonalého osvícení.“

V jiné sútře je zaznamenáno proroctví Buddhy Šákjamuniho, že si jeho milovaný syn srdce Avalókitéšvara v budoucnosti podrobí barbarské obyvatele Tibetu a povede je stezkou k osvícení. Obecně můžeme říct, že mandala či energetické pole buddhy nebo aspektu buddhovské moudrosti vyzařuje z jeho absolutní semenné slabiky a mantry. Proto je zvuková vibrace ztělesňující určitého buddhu neoddělitelná od kvality energie a moudrosti tohoto aspektu i od jeho aktivity. Tak je tomu i v případě Čenrezigovy mantry OM MANI PEME HUNG , která je obvykle označována jako „Šest slabik".

1920px-Om-mani-padme-hum-mantra.svg.png

Za emanaci Čenreziga je považován také Sherab Gyaltsen Rinpočhe. Více o meditační praxi na Čenreziga se můžete dočíst v jeho knize Buddha soucitu. Význam mantry OM MANI PEME HUNG naleznete také v úryvku z této knihy zde

O autorovi

Brooke Webb žije v centru buddhismu Diamantové cesty v San Franciscu. Zabývá se akupunkturou, buddhistou je od roku 1991.

Z časopisu Buddhism Today č.7 přeložila Veronika Černá

bottom of page